Home / ข่าวเปิดสอบ / เงินเดือน 18,000 บาท สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา รับสมัครพนักงานราชการ รับสมัคร 7-25 ก.ย. 58
เงินเดือน 18,000 บาท สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา รับสมัครพนักงานราชการ รับสมัคร 7-25 ก.ย. 58

เงินเดือน 18,000 บาท สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา รับสมัครพนักงานราชการ รับสมัคร 7-25 ก.ย. 58

เงินเดือน 18,000 บาท สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา รับสมัครพนักงานราชการ รับสมัคร 7-25 ก.ย. 58

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา รับสมัครพนักงานรากชาร รับสมัครพนักงานราชการตำแหน่งดังนี้
1.ตำแหน่ง :     เจ้าหน้าที่ประสานงานด้านข้อมูล
อัตราเงินเดือน :     11280 บาท
ประเภท :     บริการ
จำนวนตำแหน่งว่าง :     2 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :     ปวช.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :     ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทาง พาณิชยกรรม การเลขานุการ บัญชี คอมพิวเตอร์ทางบริหาร หรือทางอื่นที่เกี่ยวข้อง
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :     1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานสารบรรณ ธุรการ และงานบริหารทั่วไปของส่วนราชการ
2. ติดต่อประสานงานกับส่วนราชการภายใน และภายนอกสำนักงาน
3. จัดเตรียมข้อมูลเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกัด
4. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารจัดการ โดยใช้โปรแกรมเฉพาะของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
5. ปฏิบัติงานพิมพ์หรือการบันทึกข้อมูลด้วยระบบคอมพิวเตอร์
6. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

2.ตำแหน่ง :     นักพัฒนาทรัพยากรบุคคล
อัตราเงินเดือน :     18000 บาท
ประเภท :     บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง :     1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :     ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :     ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางสังคมศาสตร์
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :     1.จัดการฝึกอบรม สัมมนา และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการฝึกอบรมและสัมมนา
2.รวบรวมข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์ความจำเป็นในการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากร
3.จัดทำและพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมในด้านต่างๆ
4.จัดการประเมินผลการฝึกอบรม
5.ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

เปิดรับสมัคร :     วันจันทร์ที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2558 ถึง วันศุกร์ที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2558

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

live webcam girls
Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017
Scroll To Top