Home / คู่มือเตรียมสอบ / แนวข้อสอบเตรียมสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทะเบียนและบัตร ท้องถิ่น
แนวข้อสอบเตรียมสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทะเบียนและบัตร ท้องถิ่น

แนวข้อสอบเตรียมสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทะเบียนและบัตร ท้องถิ่น

 

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่บริหารงานทะเบียนและบัตร ท้องถิ่น

รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ

1. งานทะเบียนราษฏร์และบัตรประชาชน
2. ถาม – ตอบ พระราชบัญญัติบัตรประจำตัวประชาชน
3. ถาม – ตอบ เกี่ยวกับงานทะเบียนราษฎร
4. แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534
5. ระเบียบสำนักทะเบียนกลางว่าด้วยการจัดทำทะเบียนราษฎร พ.ศ.2535
6. สาระสำคัญ+แนวข้อสอบพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่ม
7. สาระสำคัญ+แนวข้อสอบ พ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจท้องถิ่น 2542
8. สรุป + แนวข้อสอบพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
9. พระราชบัญญัติบัตรประจำตัวประชาชน (ฉบับที่ 3)
10. พรบ. อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาติทางราชการ พศ. 2558
11. แนวข้อสอบระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และแก้ไขเพิ่มเติม
12. แนวข้อสอบพระราชบัญญัติบัตรประจำตัวประชาชน พ.ศ.2526 และ ที่แก้ไขเพิ่มเติม

ส่งเป็นไฟล์ PDF ทาง E-MAIL ราคา 399 บาท
หนังสือ+mp3 ราคา 899 บาท
สั่งซื้อมาที่ Tel/Line : 0830674168 หรือ ส่ง SMS
ธนาคารกสิกรไทย ชื่อบัญชี Pisitchai Kimchai
ออมทรัพย์ สาขา เซ็นทรัลพระราม 3
เลขที่บัญชี 748-2-66186-0
โอนเงินแล้วแจ้งที่ lek.pisi@hotmail.com
**แจ้งรายละเอียด หน่วยงาน ตำแหน่ง อีเมล ให้ครบถ้วน**

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

live webcam girls
Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017
Scroll To Top