Home / ข่าวเปิดสอบ / อบต.ชอนม่วง ลพบุรี เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการเป็นพนักงานส่วนตำบล 10 อัตรา
อบต.ชอนม่วง ลพบุรี เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการเป็นพนักงานส่วนตำบล 10 อัตรา

อบต.ชอนม่วง ลพบุรี เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการเป็นพนักงานส่วนตำบล 10 อัตรา

อบต.ชอนม่วง ลพบุรี เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการเป็นพนักงานส่วนตำบล 10 อัตรา

อบต.ชอนม่วง ลพบุรี เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการเป็นพนักงานส่วนตำบล 10 อัตรา

องค์การบริหารส่วนตำบลชอนม่วง จังหวัดลพบุรี เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการเป็นพนักงานส่วนตำบล จำนวน 10 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 23 กันยายน – 14 ตุลาคม 2558ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลชอนม่วง เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ
1. สายงานเริ่มต้นระดับ 1 จำนวน 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา ดังนี้
1.1 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้1  จำนวน 1 อัตรา
1.2 ตำแหน่งช่างโยธา1 จำนวน 1 อัตรา2. สายงานเริ่มต้นระดับ 2 จำนวน 5 ตำแหน่ง 5 อัตรา ดังนี้
2.1 ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ2 จำนวน 1 อัตรา
2.2 ตำแหน่งเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย2 จำนวน 1 อัตรา
2.3 ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี2 จำนวน 1 อัตรา
2.4 ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ2 จำนวน 1 อัตรา
2.5 ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน2 จำนวน 1 อัตรา

3. สายงานเริ่มต้นระดับ3 จำนวน 3 ตำแหน่ง 3 อัตรา ดังนี้
3.1 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน3 จำนวน 1 อัตรา
3.2 ตำแหน่งนิติกร3 จำนวน 1 อัตรา
3.3 ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา3 จำนวน 1 อัตรา

การรับสมัครสอบ
ให้ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครสอบแข่งขัน ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล บริเวณที่ว่าการอำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ตั้งแต่วันที่ 23 กันยายน – 14 ตุลาคม 2558 เฉพาะในวันเวลาราชการ

รายละเอียดเพิ่มเติม
ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

live webcam girls
Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017
Scroll To Top