Home / คู่มือเตรียมสอบ / แนวข้อสอบนายช่างชลประทาน กรมชลประทาน
แนวข้อสอบนายช่างชลประทาน กรมชลประทาน

แนวข้อสอบนายช่างชลประทาน กรมชลประทาน

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบนายช่างชลประทาน กรมชลประทาน

รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ

1. โครงสร้าง อำนาจหน้าที่และภารกิจของกรมชลประทาน
2. แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมชลประทาน
3. แนวข้อสอบระเบียบกรมชลประทานว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2547
4. กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์.pdf
5. แนวข้อสอบเก่ากรมชลประทาน
6. การออกแบบและวิเคราะห์โครงสร้าง Structural Analysis
7. การออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก RC Design
8. การออกแบบและคำนวณพื้นไร้คานคอนกรีต
9. ถาม – ตอบ โครงสร้างและคอนกรีต
10. แนวข้อสอบการควบคุม การบริหารงานก่อสร้าง
11. แนวข้อสอบหลักการชลศาสตร์
12. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการสำรวจ
13. หลักการชลประทานเบื้องต้น
14. เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

ส่งเป็นไฟล์ PDF ทาง E-MAIL ราคา 399 บาท
หนังสือ+mp3 ราคา 899 บาท
สั่งซื้อมาที่ Tel/Line : 0830674168 หรือ ส่ง SMS
ธนาคารกสิกรไทย ชื่อบัญชี Pisitchai Kimchai
ออมทรัพย์ สาขา เซ็นทรัลพระราม 3
เลขที่บัญชี 748-2-66186-0
โอนเงินแล้วแจ้งที่ lek.pisi@hotmail.com
**แจ้งรายละเอียด หน่วยงาน ตำแหน่ง อีเมล ให้ครบถ้วน**

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

live webcam girls
Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017
Scroll To Top