Home / แจกแนวข้อสอบ / แนวข้อสอบ หลักการบริหารจัดการสมัยใหม่
แนวข้อสอบ หลักการบริหารจัดการสมัยใหม่

แนวข้อสอบ หลักการบริหารจัดการสมัยใหม่

 1. การคิดแบบใดที่จะสามารถแก้ไขปัญหาที่มีความสลับซับซ้อนได้
  ก. การคิดแบบสังเคราะห์ ข. การคิดแบบสร้างสรรค์
  ค. การคิดแบบบูรณาการ                                            ง. การคิดแบบกลยุทธ์

เฉลย  (ค)

 1. สิทธิตามกฎหมายซึ่งใช้ทรัพยากรสำหรับการทำงานให้บรรลุวัตถุประสงค์เรียกว่าอะไร
  ก. อำนาจ ข. อำนาจหน้าที่
  ค. ความรับผิดชอบ                                                     ง. ภารกิจ

เฉลย  (ข)

 1. ข้อใดเป็นประเด็นในการศึกษาพฤติกรรมผู้นำ
  ก. ความยินยอม ข. ความผูกพัน
  ค. คาวมขัดแย้ง                                                            ง. ความสามารถในการสื่อสาร

เฉลย  (ง)

 1. ข้อใดไม่ใช้งบประมาณแบบเน้นการจัดการ
  ก. Functional budget                                   ข. Activity budget
  ค. Performance budget                                           ง. Line item budget

เฉลย  (ง)

 1. ประสิทธิภาพในการดำเนินงานขององค์การขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพของอะไร
  ก. กำไรสูง ข. ต้นทุนต่ำ
  ค. ผลการปฏิบัติของบุคคล                                        ง. ความพึงพอใจของลูกค้า หรือผู้ใช้บริการ

เฉลย   (ค)

 1. หลักการบริหารที่เน้นคนและขวัญกำลังใจในการทำงานคือทฤษฎีใด
  ก. คลาสสิก ข. นีโอคลาสสิก
  ค. สมัยใหม่                                                                  ง. สังคมวิทยา

เฉลย  (ข)

 1. ข้อใดกล่าวถูกต้องตามแนวคิดการบริหารสมัยใหม่
  ก. มุ่งกำไรสูงสุด ข. เพิ่มผลผลิตโดยใช้เครื่องจักร
  ค. มุ่งความสามารถในเรื่องทั่วไป                            ง. จัดหน่วยงานอิสระคล่องตัว

เฉลย  (ง)

 1. การบริหารสมัยใหม่มุ่งเน้นเรื่องใด
  ก. ประสิทภาพล ข. ประสิทธิผล
  ค. ความเป็นเลิศ                                                          ง. ทรัพยากรมนุษย์
  เฉลย  (ค)
 2. Empowerment เป็นแนวคิดในเรื่องใด
  ก. การรวมอำนาจไว้ที่ผู้บริหารระดับสูง

ข. การกระจายอำนาจให้ผู้บริหารระดับรองลงมา
ค. การมอบอำนาจให้พนักงานหรือเจ้าหน้าที่

ง. การเปลี่ยนแปลงบทบาทหรือพนักงานเจ้าหน้าที่
เฉลย   (ค)

 1. ตามแนวคิดธรรมมาภิบาล “Accountability” หมายถึงอะไร
  ก. จิตสำนึกรับผิดชอบต่องานหรือสิ่งที่ได้กระทำไป

ข. ความพร้อมให้มีการตรวจสอบ เพื่อป้องกันมิให้เกิดการทุจริต
ค. การรู้จักรับผิดชอบในภารกิจที่ได้รับมอบหมาย
ง. การเปิดโอกาสให้ทุกคนมีส่วนร่วม

เฉลย  (ก)

 1. ข้อใดเป็นลักษณะของหลักการบริหารสมัยใหม่
  ก. การบริหารแบบมีส่วนร่วมข. การสร้างทีมงาน
  ค. องค์การแห่งการเรียนรู้ง. ถูกทุกข้อ

เฉลย  (ง)

 1. วิกฤตการณ์ขององค์การ เกิดจากปัจจัยใด
  ก. การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม ข. บุคลากร
  ค. ผู้บริหาร ง. ถูกทุกข้อ

เฉลย   (ง)

 1. การแก้ปัญหาวิกฤตการณ์ขององค์การ ความมุ่งเน้นการบริหารแบบใด
  ก. การบริหารตามหน้าที่ ข. การบริหารตามกระบวนการ
  ค. การบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์                             ง. การบริหารแบบมุ่งหลักกฎหมาย
  เฉลย   (ค)
 2. ข้อใดคือการจัดการบุคคลในแนวใหม่
  ก. มุ่งเน้นภารกิจตั้งแต่เข้าทำงานจนถึงออกจากงาน
  ข. การกำหนดความต้องการ การตอบสนองความต้องการ การธำรงรักษาพัฒนาบุคลากร
  ค. กระบวนการและกิจกรรมที่สอดคล้องต่อกลยุทธ์องค์การ
  ง. การวางแผนกำลังคน การสรรหาคัดเลือกบุคลากร
  เฉลย (ค)
 3. แนวคิดใดมุ่งเน้นการปรับปรุงระบบการทำงาน ให้ดีขึ้นเป็นสำคัญ
  ก. Reengineering                          ข. Total Quality management
  ค. Result – based management                               ง. Work simplification
  เฉลย  (ก)
 4. “โครงการสาธารณะ” ควรใช้แนวทางการตัดสินใจแบบใด จึงจะเหมาะสม
  ก. การตัดสินใจเชิงเหตุผล ข. การตัดสินใจแบบมีส่วนร่วม
  ค. การตัดสินใจเชิงปริมาณ                                       ง. การตัดสินใจเชิงคุณภาพ

เฉลย   (ข)

 1. “CIPP Model” คือตัวแบบที่ใช้ในการประเมินผลงานโครงการ ตัวแบบดังกล่าว C หมายถึงอะไร
  ก. เนื้อหาสาระ ข. กระบวนการ
  ค. สภาพแวดล้อม                                                       ง. การเปลี่ยนแปลง
  เฉลย   (ค)
 2. การตัดสินใจในเรื่องใดที่นักบริหารมืออาชีพควรหมั่นฝึกฝนพัฒนาให้เกิดขึ้นอยู่เสมอ
  ก. การตัดสินใจในแผนงานโครงการ ข. การตัดสินใจในงานวิกฤติ
  ค. การตัดสินใจในงานริเริ่มสร้างสรรค์                  ง. การตัดสินใจในงานเชิงนโยบาย
  เฉลย    (ค)
 3. ข้อใดไม่ใช่บทบาทของผู้บริหารในการตัดสินใจ (decisional roles)
  ก. ผู้ประกอบการ ข. ผู้ติดตามงาน
  ค. ผู้เจรจาต่อรอง                                                         ง. ผู้จัดการความขัดแย้ง
  เฉลย   (ข)
 4. การพัฒนาการบริหาร ควรเริ่มที่การพัฒนาในเรื่องใดจึงจะทำให้องค์การประสบความสำเร็จ
  ก. พัฒนาคน                                                 ข. พัฒนาโครงสร้าง
  ค. พัฒนาสภาพแวดล้อม                                           ง. พัฒนาวิชาการและเทคโนโลยี
  เฉลย    (ก)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

live webcam girls
Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017
Scroll To Top