Home / แจกแนวข้อสอบ / รวมเฉลยข้อสอบการคัดเลือก วิชา เหล่าสื่อสาร ชุดที่ 2
รวมเฉลยข้อสอบการคัดเลือก วิชา เหล่าสื่อสาร ชุดที่ 2

รวมเฉลยข้อสอบการคัดเลือก วิชา เหล่าสื่อสาร ชุดที่ 2

 1. ศูนย์การสื่อสาร เป็นที่รวมของมัชฌิมการสื่อสารต่าง ๆ ที่หน่วยนั้นต้องการใช้และถือว่าศูนย์การสื่อสารเป็นองค์แทนการสื่อสารอย่างหนึ่ง อยากทราบว่า ภารกิจของ ศูนย์การสื่อสาร คือข้อใด
 • ประสานการใช้เครื่องมือ
 • รักษาความปลอดภัยทางการส่งข่าว
 • จัดบริการการสื่อสารให้กับผู้บังคับบัญชาและฝ่ายอำนวยการ
 • สำเนาข่าวเพิ่มเติม

ตอบ       ค. จัดบริการการสื่อสารให้กับผู้บังคับบัญชาและฝ่ายอำนวยการ

 1. ข้อใดไม่ใช่ความรับผิดชอบของศูนย์รับ – ส่ง
 • รับผิดชอบความถูกต้องของข่าว เช่นการกำหนดประเภทเอกสาร กำหนดความเร่งด่วน
 • การรับมอบและส่งมอบข่าวกับศูนย์การสื่อสาร
 • การแจกจ่ายข่าวถึงผู้รับ รวมทั้งการสำเนาข่าวเพิ่มเติมให้พอกับจำนวนผู้รับ
 • แจกจ่ายคำสั่งยุทธการและคำสั่งการช่วยรบ

ตอบ       ข. การรับมอบและส่งมอบข่าวกับศูนย์การสื่อสาร

 1. ข้อใดคือความรับผิดชอบของศูนย์รับ – ส่ง
 • รับผิดชอบความถูกต้องของข่าว เช่นการกำหนดประเภทเอกสาร กำหนดความเร่งด่วน
 • การรับมอบและส่งมอบข่าวกับศูนย์การสื่อสาร
 • การแจกจ่ายข่าวถึงผู้รับ รวมทั้งการสำเนาข่าวเพิ่มเติมให้พอกับจำนวนผู้รับ
 • ถูกทุกข้อ

ตอบ       ข. การรับมอบและส่งมอบข่าวกับศูนย์การสื่อสาร

 1. ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับการสื่อสารประเภทวิทยุ

ก. ใช้เวลาติดตั้งน้อย                                                          ข. ทำการสื่อสารไม่ได้ขณะเคลื่อนที่

ค. พูดโต้ตอบกันไม่ได้                                                       ง. ถูกทุกข้อ

ตอบ       ง. ถูกทุกข้อ

 1. ข้อใดกล่าวผิดเกี่ยวกับเกี่ยวกับการสื่อสารประเภทสาย
 • ติดตั้งเสร็จแล้วมีความสะดวกในการใช้งานมากกว่าวิทยุ
 • สามารถพูดสวนทางกันได้
 • มีความปลอดภัยในการใช้งานน้อยกว่าวิทยุ
 • วางต่างพื้นกันไม่ได้

 ตอบ      ง. วางต่างพื้นกันไม่ได้

 1. ข้อใดไม่ใช่หลักการสื่อสารทางยุทธวิธีเบื้องต้น

ก. ความง่ายในการปฏิบัติ                                                  ข. เครื่องมือประจำหน่วย

ค. ความอ่อนตัว                                                                   ง. ความเหมาะสมในการใช้กำลังพล

ตอบ       ข. เครื่องมือประจำหน่วย

 1. ใครเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดตั้งและซ่อมบำรุงการสื่อสาร

ก. เจ้าหน้าที่สื่อสาร                                                            ข. นายทหารฝ่ายการสื่อสาร

ค. ผู้ที่ได้รับมอบหมาย                                                       ง. ผู้บังคับบัญชา

ตอบ       ข. นายทหารฝ่ายการสื่อสาร

 1. การวางและการซ่อมบำรุงการสื่อสารระหว่างหน่วย ข้อใดกล่าวผิด
 • หน่วยเหนือหรือหน่วยที่ใหญ่กว่ารับผิดชอบในการวางและการซ่อมบำรุงการสื่อสารไปยังหน่วยรองหรือหน่วยต่ำกว่าและถือว่าหน่วยขึ้นสมทบนั้นเปรียบเสมือน
 • หน่วยให้การสนับสนุน รับผิดชอบในการวางและซ่อมบำรุงการสื่อสารไปยังหน่วยรับการสนับสนุน
 • หน่วยเพิ่มเติมกำลัง รับผิดชอบในการวางและซ่อมบำรุงการสื่อสารไปยัง หน่วยรับการเพิ่มเติมกำลัง
 • หน่วยที่อยู่ทางขวา รับผิดชอบในการวางและซ่อมบำรุงการสื่อสารไปยัง หน่วยที่อยู่ทางซ้าย

ตอบ       ง. หน่วยที่อยู่ทางขวา รับผิดชอบในการวางและซ่อมบำรุงการสื่อสารไปยัง หน่วยที่อยู่ทางซ้าย

 1. ความต้องการเบื้องต้นของระบบการสื่อสารทางยุทธวิธีมีอะไรบ้าง

ก. ความรวดเร็ว ความแน่นอน                                        ข. ความรวดเร็ว ความแน่นอน ความเชื่อถือได้

ค. ความแน่นอน ความเชื่อถือได้ ความเร็ว                   ง. ความรวดเร็ว ความแน่นอน ความปลอดภัย

ตอบ       ง. ความรวดเร็ว ความแน่นอน ความปลอดภัย

 1. การแจกจ่ายข่าวถึงผู้รับ รวมทั้งสำเนาข่าวให้มีจำนวนเพียงพอกับผู้รับข่าว เป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของ

ก. ศูนย์การสื่อสาร                                                              ข. ศูนย์ข่าว

ค. ตอนเครื่องมือสื่อสาร                                                    ง. ไม่มีข้อถูก

ตอบ       ง. ไม่มีข้อถูก

 1. การหล่อลื่น ในการซ่อมบำรุงคือข้อใด

ก. INSPECT                                                                       ข. TIGHEN

ค. LUBRICATE                                                                                ง. ADJUST

ตอบ       ค. LUBRICATE

 1. การติดตั้งโทรศัพท์ภายในกองบัญชาการ หรือที่บัญชาการย่อมกระทำตามความเร่งด่วน อยากทราบว่าต้องติดตั้งที่ใดอันดับแรกจากตัวเลือกต่อไปนี้

ก. ตอนยุทธการ                                                                   ข. ผู้บังคับบัญชา

ค. ตอนข่าวกรอง                                                                 ง. ไม่มีข้อถูก

ตอบ       ก. ตอนยุทธการ

 1. ระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติเกี่ยวกับการสื่อสาร พ.ศ.2525 การก่อกวน (Jamming) หมายถึง
 • การกระทำใดๆ ในการส่งข่าวลวงผ่านเข้าไปในข่ายการสื่อสาร ของฝ่ายตรงข้ามเพื่อหลงผิด สับสนหรือคิดว่าเป็นฝ่ายเดียวกัน
 • การกระทำใดๆ ในการส่งข่าวผ่านเข้าไปในข่ายสื่อสาร เพื่อให้เกิดการประสานงานอย่างสอดคล้อง ง่ายต่อการปฏิบัติ
 • การกระทำใดๆ ในการส่งคลื่นวิทยุเข้าไปรบกวนการสื่อสารทางวิทยุของเป้าหมาย เพื่อทำให้เกิดการสื่อสารเกิดความยุ่งยากหรือติดต่อไม่ได้
 • การกระทำการใดๆ ในการส่งข่าวเข้าไปรบกวนกวนการสื่อสารทางวิทยุของเป้าหมาย เพื่อให้เกิดความยุ่งยากหรือติดต่อไม่ได้

ตอบ       ค. การกระทำใดๆ ในการส่งคลื่นวิทยุเข้าไปรบกวนการสื่อสารทางวิทยุของเป้าหมาย เพื่อทำให้เกิดการสื่อสารเกิดความยุ่งยากหรือติดต่อไม่ได้

 1. ข้อใดเป็นปัจจัยที่ใช้ในการพิจารณา เลือกใช้พลนำสาร
 • ปริมาณข่าวหรือความยาวของข่าว และสถานการณ์ทางยุทธวิธี
 • ลักษณะภูมิประเทศ ระยะทางและลมฟ้าอากาศ
 • เครื่องมือขนส่งที่มีอยู่
 • ถูกทุกข้อ

ตอบ       ง. ถูกทุกข้อ

 1. ข้อใดกล่าวผิด
 • มัชฌิมการสื่อสารทหารแบ่งออกเป็น 3 ส่วน
 • มัชฌิมการสื่อสารทางโทรคมนาคมมี 3 อย่าง
 • มัชฌิมไฟฟ้ามี 3 ประเภท
 • หลักการเขียนข่าวทางทหารมีหลัก 3 ประการ

ตอบ       ค. มัชฌิมไฟฟ้ามี 3 ประเภท

 1. ข้อใดกล่าวผิด
 • ประเภทเอกสารของ ทบ.ไทย มี 4 อย่าง
 • การแบ่งประเภทของทางทหารมีวิธี การแบ่งประเภทเป็น 6 วิธี
 • ข่าวตามลักษณะการจ่าหน้ามี 4 ชนิด
 • ข่าวตามลักษณะเกี่ยวข้องทางทหารมี 4 หลัก

ตอบ       ข. การแบ่งประเภทของทางทหารมีวิธี การแบ่งประเภทเป็น 6 วิธี

 1. ข้อใดกล่าวถึงหลักการส่งกำลังบำรุงไม่ถูกต้อง
 • การสนับสนุนจากข้างหลังไปข้างหน้า หน่วยสนับสนุนเขตหลัง ให้การสนับสนุนหน่วยใกล้พื้นที่ราบ
 • ความเชื่อถือได้ หน่วยรับการสนับสนุนได้รับการสนับสนุนตามเวลาและสถานที่ที่ได้วางแผนไว้
 • การทันเวลา การส่งกำลังบำรุง จะต้องมีและใช้ได้ในบริเวณที่ต้องการ ณ เวลา และสถานที่ที่กำหนด
 • การประหยัด ใช้เท่าที่จำเป็น

ตอบ       ก. การแบ่งประเภทของทางทหารมีวิธี การแบ่งประเภทเป็น 6 วิธี

 1. หน่วยรับผิดชอบของทางฝ่ายเสนาธิการ ในการส่งกำลังบำรุงของกองทัพบก คือข้อใด

ก. กรมการทหารสื่อสาร                                                    ข. กรมส่งกำลังบำรุงทหารบก

ค. กรมการขนส่งทางบก                                                   ง. ถูกทุกข้อ

ตอบ       ง. ถูกทุกข้อ

 1. ข้อใดกล่าวถึงกรมฝ่ายยุทธบริการไม่ถูกต้อง

ก. กรมการทหารช่าง                                                         ข. กรมแพทย์ทหารบก

ค. กรมวิทยาศาสตร์ทหารบก                                            ง. ถูกทุกข้อ

ตอบ       ง. ถูกทุกข้อ

 1. หน่วยที่ดำเนินการซ่อมเครื่องสื่อสารนอก อจย. ให้กับกองทัพบกในระดับคลังคือข้อใด

ก. กองพันทหารสื่อสารซ่อมบำรุงเขตหลัง                   ข. แผนกซ่อมเครื่องมือสื่อสาร

ค. กองคลังสื่อสาร                                                              ง. กองร้อยคลังสื่อสารเขตหลัง

ตอบ       ง. กองร้อยคลังสื่อสารเขตหลัง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

live webcam girls
Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017
Scroll To Top