Home / แจกแนวข้อสอบ / รวมเฉลยข้อสอบการคัดเลือก วิชา เหล่าสื่อสาร ชุดที่ 4
รวมเฉลยข้อสอบการคัดเลือก วิชา เหล่าสื่อสาร ชุดที่ 4

รวมเฉลยข้อสอบการคัดเลือก วิชา เหล่าสื่อสาร ชุดที่ 4

 1. ใครเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดให้มีระบบการสื่อสารภายในหน่วยอย่างเพียงพอตลอดจนจัดให้มีการ ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพในระบบการสื่อสารของหน่วยเหนือถัดไปด้วย
 • ผู้บังคับบัญชา และฝ่ายอำนวยการ
 • ฝ่ายอำนวยการที่ได้รับมอบอำนาจ
 • ผู้บังคับบัญชาแต่เพียงผู้เดียว
 • ผู้บังคับบัญชา หรือผู้ที่ได้รับมอบอำนาจ

ตอบ     ค. ผู้บังคับบัญชาแต่เพียงผู้เดียว

 1. ในการเลือกมัชฌิมการสื่อสารที่เหมาะสมที่สุดนั้น สิ่งใดที่จะต้องพิจารณาก่อนเสมอ

ก. ความเร่งด่วนทางการยุทธ                                         ข. ความต้องการของผู้บังคับบัญชา

ค. จุดอ่อนต่อการปฏิบัติของข้าศึก                 ง. เวลาในการติดตั้ง

ตอบ     ก. ความเร่งด่วนทางการยุทธ

 1. ระบบการสื่อสารที่สามารถสนับสนุนความผันแปรของสถานการณ์ทางยุทธวิธีอันเกิดขึ้นได้เสมอเรียกว่าอะไร

ก. ระบบการสื่อสารที่มีความคล่องตัว                          ข. ระบบการสื่อสารที่มีความอ่อนตัว

ค. ระบบการสื่อสารที่มีความต่อเนื่อง                          ง. ระบบการสื่อสารที่มีความแน่นแฟ้น

ตอบ     ข. ระบบการสื่อสารที่มีความอ่อนตัว

 1. การสื่อสารทางยุทธวิธีของหน่วยเล็กที่สุดระดับใดที่มีความต้องการในการบันทึกข่าวลับและไม่ลับ

ก. หมวด                                                                             ข. กองร้อย

ค. กรม                                                                                ง. กองพัน

ตอบ     ง. กองพัน

 1. การฟังหรือการบันทึกการสื่อสารของฝ่ายตรงข้าม เพื่อให้ได้ข่าวสารที่ต้องการเรียกว่า

ก. การลวงเลียน                                                                ข. การดักรับ

ค. การก่อกวน                                                                   ง. การรบกวน

ตอบ     ข. การดักรับ

 1. หน่วยจออกใบรับรองความไว้วางใจให้แก่เจ้าหน้าที่ และผู้เกี่ยวข้องกับการสื่อสารของหน่วยซึ่งเรียกว่าอะไร

ก. รปภ.6                                                                            ข. รปภ.5

ค. รปภ.4                                                                            ง. รปภ.3

ตอบ     ง. รปภ.3

 1. ชุดเครื่องมือตัดต่อสายโทรศัพท์สนามเรียกว่า

ก. ทีอี 33                                                                            ข. ทีแอล 13

ค. ทีจี 13                                                                             ง. ทีบี 13

ตอบ     ง. รปภ.3

 1. ข่าวจ่าหน้าถึงผู้รับตั้งแต่สองคนขึ้นไปซึ่งผู้รับแต่ละคนทราบเรื่องเหมือนกันแต่ไม่ทราบว่ามีใครบ้างที่ได้รับข่าวนั้นเรียกว่า

ก. ข่าวทั่วไป                                                                      ข. จ่าหน้าเดี่ยว

ค. จ่าหน้ารวม                                                                   ง. จ่าหน้าแยก

ตอบ     ง. จ่าหน้าแยก

 1. การติดตั้งโทรศัพท์ภายในกองบัญชาการหรือที่บัญชาการ ย่อมกระทำตามลำดับความเร่งด่วนจากสูง ไปต่ำดังนี้

ก. ผบช.,ฝ่ายสื่อสาร,สธ.3                                              ข. ศูนย์ข่าว,ผบช.,ฝ่ ายสิ่อสาร

ค. ศูนย์ข่าว,สธ.3,ผบช.                                                   ง. ผบช.,สธ.3,ศูนย์ข่าว

ตอบ     ค. ศูนย์ข่าว,สธ.3,ผบช.

 1. ข่าวแบ่งออกเป็น 3 ส่วนดังนี้

ก. หัวเรื่อง ข้อความ ท้ายเรื่อง                                        ข. ต้นเรื่อง เนื้อเรื่อง สรุป

ค. หัวเรื่อง เนื้อเรื่อง คำลงท้าย                                      ง. ข้อ ก. และ ข้อ ค. ถูก

ตอบ     ก. หัวเรื่อง ข้อความ ท้ายเรื่อง

 1. ผู้เขียนข่าวคือใคร

ก. ผู้ให้ข่าว                                                                         ข. นายทหารฝ่ายอำนวยการ

ค. ผบช.                                                                              ง. ถูกทุกข้อ

ตอบ     ง. ถูกทุกข้อ

 1. อัตราความเร็วในการเดินทางของพลนำสารยานยนต์ในเวลากลางวันคือ

ก. 3 – 9 ไมล์/ชม.                                                            ข. 12 – 20 ไมล์/ชม.

ค. 20 – 40 ไมล์/ชม.                                                        ง. 80 ไมล์/ชม. ขึ้นไป

ตอบ     ค. 20 – 40 ไมล์/ชม.

 1. วิธีการเอาตัวอักษรในข้อความธรรมดาทดแทนอักษรอื่นอย่างมีระเบียบเรียกว่า
 • รหัสแบบเปลี่ยนที่
 • รหัสแบบเปลี่ยนแทน
 • รหัสแบบผสม
 • รหัสแบบเปลี่ยนที่ และเปลี่ยนแผนผสมกันอย่างมีแบบแผน

ตอบ     ข. รหัสแบบเปลี่ยนแทน

 1. กองพันทหารสื่อสารกองพล เป็นหน่วยในอัตราของกองพลโดยจัดเป็นหน่วยใด

ก. หน่วยรบ

ข. หน่วยสนับสนุนการรบ

ค. หน่วยสนับสนุนการช่วยรบ และหน่วยรบ

ง. ไม่มีข้อถูก

ตอบ     ข. หน่วยสนับสนุนการรบ

 1. หน่วยใดจัดบริการทางการภาพให้แก่กองพล

ก. กอง พธ.พล.                                                                                ข. กอง สพบ.พล.

ค. พัน ส.พล                                                                      ง. บก. และร้อย.บก.พล.

ตอบ     ค. พัน ส.พล

 1. การใช้อักษร และหรือตัวเลขแทน อักษรหรือตัวเลขในข้อความธรรมดาด้วยวิธีต่างๆ เพื่อรักษาความลับ ในการส่งข่าวเรียกว่า

ก. ประมวลลับ                                                                  ข. รหัส

ค. วัสดุลับทางการสื่อสาร                                               ง. วัสดุการรหัสลับ

ตอบ     ค. วัสดุลับทางการสื่อสาร

 1. วิธีการส่งข่าวในข้อความปลอดภัยมากที่สุด

ก. เสียงสัญญาณ                                                               ข. สัตว์นำสาร

ค. ทัศนะสัญญาณ                                                            ง. วงจรทางสายที่ไม่รับรอง

ตอบ     ง. วงจรทางสายที่ไม่รับรอง

 1. จำนวนและขอบเขตการบันทึก และรายงานการสื่อสารนั้นขึ้นอยู่กับสิ่งใด

ก. ความต้องการของ ผบช.                                            ข. ความต้องการของฝ่ายอำนวยการ

ค. สถานการณ์ทางยุทธวิธี                                              ง. ถูกทุกข้อ

ตอบ     ง. ถูกทุกข้อ

 1. คลื่นวิทยุแบ่งเป็นประเภทได้

ก. 2 ประเภท                                                                     ข. 3 ประเภท

ค. 4 ประเภท                                                                     ง. 5 ประเภท

ตอบ     ก. 2 ประเภท        

 1. เสียงพูดของมนุษย์ที่พูดชนิดที่ฟังกันรู้เรื่อง จะมีความถี่ประมาณระหว่าง

ก. 200 – 2500 เฮิร์ส                                                        ข. 200 – 4000 เฮิร์ส

ค. 2000 – 15000 เฮิร์ส                                                   ง. 2000 – 4000 เฮิร์ส

ตอบ     ก. 200 – 2500 เฮิร์ส

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

live webcam girls
Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017
Scroll To Top