Home / แจกแนวข้อสอบ / รวมเฉลยข้อสอบการคัดเลือก วิชา เหล่าสื่อสาร ชุดที่ 1
รวมเฉลยข้อสอบการคัดเลือก วิชา เหล่าสื่อสาร ชุดที่ 1

รวมเฉลยข้อสอบการคัดเลือก วิชา เหล่าสื่อสาร ชุดที่ 1

 1. บุคคลที่เกี่ยวข้องในการเตรียมข่าว คือใครบ้าง
 • ผู้ให้ข่าว ข. ผู้เขียนข่าว

ค.   ผู้อนุมัติข่าว                                                   ง. ถูกทุกข้อ

ตอบ       ง. ถูกทุกข้อ

 1. การตรวจสอบว่าข่าวนั้นได้เขียนอย่างถูกต้องตามหลักการเขียนข่าวทางราชการดูแลการกำหนดประเภทเอกสารและความเร่งด่วนของข่าวเหมาะสม ลงลายมือชื่อในข่าวฉบับนั้น เพื่อแสดงว่าเป็นข่าวของทางราชการ เป็นงานในหน้าที่ของใคร

ก. ผู้ให้ข่าว                                                            ข. ผู้เขียนข่าว

ค.   ผู้อนุมัติข่าว                                                   ง. ถูกทุกข้อ

ตอบ       ค.   ผู้อนุมัติข่าว 

 1. บุคคลหรือหน่วยราชการที่ข่าวนั้นจ่าหน้าถึง ถ้าเป็นบุคคลตามปกติก็คือ ผบ.หน่วยนั้น การจ่าหน้าจะระบุโดยตำแหน่งกล่าวถึงข้อใด ?
 • ผู้รับข่าว ข. เสมียนรับ – ส่งข่าว

ค.   ผู้ให้ข่าว                                                         ง. ผู้อนุมัติข่าว

ตอบ       ก. ผู้รับข่าว          

 1. ข่าวที่เกี่ยวข้องกับเรื่องราวหรือรายงานยุทธวิธีที่สำคัญ ซึ่งต้องการให้ปฏิบัติโดยเร็ว อย่างเช่น การเคลื่อนย้ายหน่วย การเปลี่ยนที่ตั้งทางการส่งกำลังบำรุง การเปลี่ยนแปลงการวางกำลัง คือข้อใด
 • ข่าวด่วนที่สุด ข. ข่าวด่วนมาก

ค.   ข่าวเร่งด่วน                                                   ง. ข้อ ค. ถูกที่สุด

ตอบ       ค.   ข่าวเร่งด่วน

 1. ประเภทเอกสารของข่าว ใครเป็นผู้กำหนด ชั้นความลับของข่าว
 • ผู้ให้ข่าว ข. ผู้เขียนข่าว

ค.   ผู้อนุมัติข่าว                                                   ง. ถูกทุกข้อ

ตอบ       ง. ถูกทุกข้อ

 1. ประเภทของเอกสารของ ทบ. ไทย มีกี่อย่าง
 • ๒ อย่าง ข. ๓ อย่าง

ค.  ๔ อย่าง                                                           ง. ข้อ ข. และ ค. ถูก

ตอบ       ข. ๓ อย่าง

 1. ลักษณะของข่าวตามประเภทเอกสารของ ทบ. ไทย ยึดถือตามข้อกำหนดการ รปภ. พ.ศ.ใด
 • ระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ ปี 2427
 • ระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ ปี 2517
 • ระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ ปี 2525
 • ระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ ปี 2527

ตอบ       ข. ระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ ปี 2517

 1. ชุดวิทยุ RL – 420 เป็นชุดวิทยุถ่ายทอดแบบใด และการทำงานในระยะสายตา (Line of Sight) อยู่ในย่านอะไร
 • AM, VHF (30 – 300 MHz) ข. FM, VHF (30 – 300 MHz

ค.   AM, UHF (300 – 3,000 MHz)               ง. FM, VHF (300 – 3,000 MHz

ตอบ       ง. FM, VHF (300 – 3,000 MHz

 1. ข่าวแบ่งตามลักษณะเกี่ยวข้องกับศูนย์การสื่อสาร มีกี่ชนิด
 • 2 ชนิด ข. 3 ชนิด

ค.   4 ชนิด                                                           ง. 5 ชนิด

ตอบ       ค.   4 ชนิด

 1. ข้อใดมิใช่ขีดความสามารถของกองพัน ส.พล.

ก. วางการสื่อสารจากกองพลไปยังหน่วยในบังคับบัญชา

ข. ส่งกำลังและซ่อมบำรุงขั้นหน่วยแก่เครื่องมือสื่อสารของกองพัน

ค. ทำการล้าง อัด ขยายภาพนิ่งสีและขาวดำ

ง. ทำการรบอย่างทหารราบเมื่อจำเป็น\

ตอบ       ค. ทำการล้าง อัด ขยายภาพนิ่งสีและขาวดำ

 1. ระบบการสื่อสารทางยุทธวิธีในปัจจุบันนั้นมีกี่แบบ
 • มี ๒ แบบ ข. มี ๓ แบบ

ค.   มี ๔ แบบ                                                      ง. ข้อ ข. ถูกที่สุด

ตอบ       ข. มี ๓ แบบ

 1. พัน.ส.พล. อยู่ในการซ่อมขั้นที่เท่าไร

ก. ขั้นที่ 2                                                              ข. ขั้นที่ 3

ค. ขั้นที่ 4                                                              ง. ขั้นที่ 5

ตอบ       ก. ขั้นที่ 2

 1. ศูนย์การสื่อสารของกองพล มีการจัดกี่ตอนอะไรบ้าง ?
 • ๒ ตอน ตอนศูนย์ข่าว, ตอนเครื่องมือ
 • ๓ ตอน ตอนศูนย์ข่าว, ตอนอักษรลับ, ตอนมัชฌิมการสื่อสาร
 • ๔ ตอน ตอนศูนย์ข่าว, ตอนนำสาร, ตอนเครื่องมือ, ตอนการอักษรลับ

ตอบ       ข. ๓ ตอน ตอนศูนย์ข่าว, ตอนอักษรลับ, ตอนมัชฌิมการสื่อสาร

 1. กระดาษเขียนข่าว สส.7 ที่ใช้สำหรับหน่วยทหารระดับต่ำกว่ากองพล กำหนดให้ใช้แบบฟอร์มของ ทบ.ในข้อใด ?
 • (ทบ.463 – 007) ข. (ทบ.463 – 008)

ค.   (ทบ.463 – 003)                                          ง. (ทบ.463 – 004)

ตอบ       ข. (ทบ.463 – 008)

 1. หลักฐานแผนทางการส่งข่าว สำหรับลงหลักฐานในการเลือกทางส่งข่าวให้กับเครื่องมือที่มีอยู่กำหนดให้ใช้แบบฟอร์มของ ทบ.ในข้อใด
 • (ทบ.463 – 022) ข. (ทบ.463 – 023)

ค.   (ทบ.463 – 024)                                          ง. (ทบ.463 – 025)

ตอบ       ก. (ทบ.463 – 022)

 1. ผู้ที่ทำหน้าที่เขียน รปจ. ของ บก.พัน. คือผู้ใด

ก. ผบ.ส.พัน                                                         ข. ผบ.ส.พล

ค. รอง ผบ.ส.พัน.                                               ง. รอง ผบ.ส.พล

ตอบ       ค. รอง ผบ.ส.พัน.

 1. สายโทรศัพท์สนาม WD-1/TT ทนแรงดึงได้ประมาณกี่ปอนด์?
 • ๑๐๐ ปอนด์ ข. ๑๕๐ ปอนด์

ค.   ๒๐๐ ปอนด์                                                  ง. ๒๕๐ ปอนด์

ตอบ       ค.   ๒๐๐ ปอนด์

 1. สายโทรศัพท์สนาม WD-1/TT ในล้อม้วนสาย RL-159/U ใน ๑ ไมล์ มีน้ำหนักเท่าใด?
 • ๓๕ ปอนด์ ข. ๓๘ ปอนด์

ค.   ๔๕ ปอนด์                                                    ง. ๔๘ ปอนด์

ตอบ       ง. ๔๘ ปอนด์

 1. สายโทรศัพท์สนาม WD-1/TT เมื่ออยู่ในสภาวะเปียก จะมีการสูญเสีย ณ ๑ kilohertz ที่ อุณหภูมิ ๖๘ องศาฟาเรนไฮต์ใน ๑ ไมล์ จะมีค่ากี่เดซิเบล?
 • ๑.๕ เดซิเบล ข. ๑.๗๕ เดซิเบล

ค.   ๒.๕ เดซิเบล                                                ง. ๒.๗๕ เดซิเบล

ตอบ       ค.   ๒.๕ เดซิเบล

 1. ปัจจัยที่จะพิจารณาในการวางแผนระบบวิทยุถ่ายทอดข้อใดต่อไปนี้กล่าวถูกต้อง
 • ลักษณะภูมิประเทศและการแพร่กระจายคลื่น ที่ตั้งชุดวิทยุและสายอากาศ
 • การคำนวณหาค่าสมรรถนะของระบบ (System Value) การจางหายและการเชื่อถือได้ของวงจร ตลอดจนการวางแผนการใช้ความถี่ การกำหนดบัญชีนามและบัญชีหมายเลขช่องการสื่อสาร
 • ไม่มีข้อถูก
 • ข้อ ก. , ข. และ ค. ถูก

ตอบ       ง. ข้อ ก. , ข. และ ค. ถูก

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

live webcam girls
Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017
Scroll To Top