Home / แจกแนวข้อสอบ / แนวข้อสอบเรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศ
แนวข้อสอบเรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศ

แนวข้อสอบเรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศ

แบบทดสอบตอนที่ 1

 1. ทักษะต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์  เรียกว่าอะไร
  ก.   ความชำนาญทางคอมพิวเตอร์                      ข.  การรับรู้ด้านคอมพิวเตอร์
  ค.   การเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์                                                     ง.   เครือข่ายคอมพิวเตอร์
  จ.   การตื่นตัวทางคอมพิวเตอร์

ตอบ  ก.

 1. ตัวเลือกในข้อใดประกอบด้วย คีย์บอร์ด  เมาส์  จอภาพ  หน่วยระบบ  และอุปกรณ์อื่น ๆ
  ก.   บุคลากร                                                     ข.   ระเบียบปฏิบัติการ
  ค.   ฮาร์ดแวร์                                                               ง.   หน่วยระบบ
  จ.   สารสนเทศ

ตอบ  ค.

 1. ซอฟต์แวร์ระบบในข้อใดที่สำคัญที่สุด
  ก.   โปรแกรมประมวลผลคำ                                                ข.   โปรแกรมระบบจักการฐานข้อมูล
  ค.   โปรแกรมระบบปฏิบัติการ                                  ง.   ซอฟต์แวร์ประยุกต์
  จ.   ระบบสารสนเทศ

ตอบ  ค.

 1. โปรแกรมเบราว์เซอร์  โปรแกรมประมวลผลคำ  และโปรแกรมตารางคำนวณ  เป็น
  โปรแกรมประเภทใด
  ก.  ซอฟต์แวร์ประยุกต์พิเศษ                                                ข.  ซอฟต์แวร์ประยุกต์เอนกประสงค์
  ค.  ซอฟต์แวร์ขั้นสูง                                                    ง.  โปรแกรมปัญญาประดิษฐ์
  จ.  โปรแกรมสื่อประสม

ตอบ    ข.

 1. โน้ตบุ๊กคอมพิวเตอร์  เรียกอย่างหนึ่งว่าอะไร
  ก.  พีดีเอ                                                           ข.  คอมพิวเตอร์วางตัก
  ค.  ปาล์มท็อปคอมพิวเตอร์                                         ง.  คอมพิวเตอร์ขนาดกลาง
  จ.  มินิคอมพิวเตอร์

ตอบ  ข.

 1. คำที่ใช้แทนหน่วยความจำชั่วคราวคือคำใด
  ก.  พีดีเอ                                                           ข.  ซีดี
  ค.  แรม                                                                        ง.  ดีวีดี

จ.  ไอที

ตอบ  ค.

 1. ดิสก์ประเภทใดที่ใช้เทคโนโลยีแสงเลเซอร์
  ก.  ฮาร์ดดิสก์                                                   ข.  ฟล็อปปี้ดิสก์
  ค.  จานแสง                                                                  ง.  ดิสเก็ต
  จ.  ฮาร์ดแวร์

ตอบ  ค.

 1. ไฟล์ที่ประกอบด้วยเอกสารประกอบการบรรยายสำหรับผู้ฟัง  บันทึกสำหรับผู้พูด  และ
  สไลด์อิเล็กทรอนิกส์  เป็นไฟล์ประเภทใด
  ก.  ไฟล์เอกสาร                                                                 ข.  ไฟล์ฐานข้อมูล
  ค.  ไฟล์แผ่นตารางทำการ                                          ง.  ไฟล์การนำเสนอ
  จ.  ฟล็อปปี้ดิสก์

ตอบ  ง.

 1. คำที่ใช้อ้างอิงถึงอุปกรณ์สื่อสารแบบเคลื่อนที่ที่ได้รับความนิยมอย่างกว้างขวาง คือคำใด
  ก.  ภาวะเชื่อมต่อ                                              ข.  การปฏิวัติไร้สาย
  ค.  อินเตอร์เน็ต                                                                           ง.  ความชำนาญทางคอมพิวเตอร์
  จ.  เวิลด์ไวด์เว็บ

ตอบ  ข.

 1. เครือข่ายที่ใหญ่ที่สุดในโลก  เรียกว่าอะไร
  ก.  อินเตอร์เน็ต                                                                           ข.  เวิลด์ไวด์เว็บ
  ค.  เว็บไซต์                                                                   ง.  เว็บ
  จ.  การปฏิวัติไร้สาย
  ตอบ  ก.

แบบทดสอบตอนที่ 2

 1. อินเตอร์เน็ตเกิดขึ้นในปี  ค.ศ.  1969  ขณะที่สหรัฐอเมริกาค้นพบพัฒนาเครือข่าย
  ของประเทศเรียกว่า________________
  ก.  ARPANET                                                      ข.  CERN
  ค.  The   Web                                                                         ง.  WWW
  จ.  RC

ตอบ  ก.

 1. ___________ใช้สายโทรศัพท์และมีเขตบริการเฉพาะบางพื้นที
  ก.  ผู้ใช้บริการแบบไร้สาย                                       ข.  ผู้ให้บริการครอบคลุมทั้งพื้นที่
  ค.  ผู้ให้บริการท้องถิ่น                                           ง.  ผู้ให้บริการบางพื้นที่
  จ.  ผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ตเพื่อการค้า

ตอบ   ง.

 1. เว็บ_____________เป็นคอมพิวเตอร์ที่เก็บเอกสารและแบ่งปันให้ผู้อื่นได้ร่วมใช้งาน
  ก.  เอเจนต์                                                                            ข.  เบราว์เซอร์
  ค.  ค้นหา                                                                              ง.  เซิร์ฟเวอร์
  จ.  เพจ

ตอบ  ง.

 1. ถ้าต้องการมีส่วนร่วมในการสนทนาจะต้องเลือก_________จึงจะสามารถสื่อสารกับคน
  อื่นได้เหมือนกับการพูดคุยกันจริง ๆ
  ก.  signal                                 ข.  Index
  ค.  engine                                                                             ง.  List
  จ.  Channel

ตอบ  จ.

 1. ________เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์  เปิดและส่งผ่านข้อมูล  แสดงข้อความและรูปภาพ มีส่วนติดต่อกับผู้ใช้สำหรับผู้ใช้อินเตอร์เน็ตและเว็บไม่ซับซ้อน
  ก.  บอต                                         ข.  เบราว์เซอร์
  ค.  จาวา                                                              ง.  โปรแกรมเว็บอรรถประโยชน์
  จ.  วิชาร์ด

ตอบ  ข.

 

 1. การค้นหาแบบไดเรกเทอรีหรือ_________คุณสามารถเลือกประเภท  และกำหนด
  สารสนเทศที่ต้องการในกรอบแคบ ๆ ได้
  ก.  แพ็กเก็ต                                 ข.  คำสำคัญ
  ค.  ดัชนี                                                                                  ง.  คำเฉพาะทาง
  จ.  หัวเรื่อง

ตอบ  ค.

 1. การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์แบบ________บุคคลสามารถขายสินค้าไปยังบุคคลอื่นได้โดย
  ไม่ต้องพบกัน
  ก.  C2C                                         ข.  B2C
  ค.  B2B                                                                ง.  C2I5
  จ.  2I

ตอบ  ก.

 1. ___________เป็นการซื้อขายสินค้าบนอินเทอร์เน็ต
  ก.  แชต                                                                 ข.  การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
  ค.  เอฟทีพี                                                                              ง.  บัญชีจ่าหน้า
  จ.  ยูสเน็ต

ตอบ  ข.

 1. _______เป็นโปรแกรมที่โหลดมาอัตโนมัติและทำงานในเป็นส่วนหนึ่งของเบราว์เซอร์
  ก.  ปลั๊กอิน                                   ข.  ยูทิลิตี
  ค.  บิต                                                                                    ง.  เอเจนต์
  จ.  แอพเพล็ต

ตอบ  ก.

 1. ______เป็นอาชญากรที่มีความสามารถพิเศษในการขโมย  และใช้บัตรเครดิตของผู้อื่น
  ก.  Client                                 ข.  Carders
  ค.  Servers                                                                              ง.  Telnetters
  จ.  Agents

ตอบ  ข.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

live webcam girls
Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017
Scroll To Top