Home / Tag Archives: ถาม – ตอบ ความรู้เกี่ยวกับ บัตรอิเล็กทรอนิกส์

Tag Archives: ถาม – ตอบ ความรู้เกี่ยวกับ บัตรอิเล็กทรอนิกส์

Feed Subscription

ถาม – ตอบ ความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์พลังงาน

ถาม – ตอบ ความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์พลังงาน

“พลังงาน” คืออะไร ตอบ               “พลังงาน” (Energy) มีการกล่าวถึงในความหมายที่แตกต่างกัน ซึ่งขึ นอยู่กับวัตถุประสงค์ของผู้ใช้เป็นส้าคัญ โดยอาจมีการก้าหนดให้หมายถึง แรง (Force) งาน (Work) ความร้อน (Heat) หรือ ก้าลังงาน (Power) ในความเข้าใจของคนทั่วไป “พลังงาน” อาจหมายถึง เชื อเพลิงที่ใช้ในการหุงหา ...

Read More »

ถาม – ตอบ ความรู้เกี่ยวกับศุลกากร

ถาม – ตอบ ความรู้เกี่ยวกับศุลกากร

กรมศุลกากรใช้พิกัดอัตราศุลกากรตามระบบใดในการจัดสินค้าออกเป็นหมวด ตอน ประเภท และประเภทย่อย ตอบ    ระบบฮาร์โมไนซ์ กรมศุลกากรใช้พิกัดอัตราศุลกากรตามระบบฮาร์โมไนซ์ในการจัดสินค้า ออกเป็นหมวด ตอน ประเภท และประเภทย่อย ระบบนี้แบ่งสินค้าออกเป็น 21 หมวด 91 ตอน แต่ละตอนจะประกอบด้วยประเภทและประเภทย่อยแตกต่างกัน ...

Read More »

ถาม – ตอบ ความรู้เกี่ยวกับโลจิสติกส์

ถาม – ตอบ ความรู้เกี่ยวกับโลจิสติกส์

คำว่า โลจิสติกส์ (logistics) มาจากภาษาใด ตอบ  มาจากภาษาฝรั่งเศสคำว่า logistique ที่มีรากศัพท์คำว่า โลเชร์ (loger) ที่หมายถึงการเก็บ โดยมีจุดเริ่มต้นมาจากการขนส่งสินค้าทางการทหาร ในการส่งกำลังบำรุง ทั้งเสบียง อาวุธ กำลังพล เพื่อสนับสนุนการรบ หรือ กิจกรรมที่มีการเคลื่อนย้าย จัดเก็บ จากอีกที่หนึ่งไปยัง ...

Read More »

ถาม – ตอบ ความรู้เกี่ยวกับคุณภาพเมล็ดพันธุ์พืช

ถาม – ตอบ ความรู้เกี่ยวกับคุณภาพเมล็ดพันธุ์พืช

ชนิด ประเภท และชั้นพันธุ์ ของเมล็ดพันธุ์พืชอาหารสัตว์  เมล็ดพันธุ์พืช (Seed) คือ ตอบ  เมล็ดพืชที่มีชีวิตซึ่งเมื่อนำไปปลูก หรือนำไปขยายพันธุ์แล้วจะได้ต้นที่เจริญงอกงามตรงตามพันธุกรรมของพืชนั้น เมล็ดพันธุ์มีกี่ชั้น อะไรบ้าง ตอบ   4   ชั้น  ได้แก่ เมล็ดพันธุ์คัด (breeder seed) คือ เมล็ดพันธุ์ที่ผลิตขึ้ ...

Read More »

ถาม – ตอบ ความรู้เกี่ยวกับ บัตรอิเล็กทรอนิกส์

ถาม – ตอบ ความรู้เกี่ยวกับ บัตรอิเล็กทรอนิกส์

“ บัตรอิเล็กทรอนิกส์ ” หมายถึง ตอบ  ๑ . เอกสารหรือวัตถุอื่นใดไม่ว่าจะมีรูปลักษณะใดที่ผู้ออกได้ ออกให้แก่ผู้มีสิทธิ ใช้ซึ่งจะระบุชื่อหรือไม่ก็ตาม โดย บันทึกข้อมูล หรือ รหัส ไว้ด้วยการประยุกต์ใช้วิธีการทางอิเล็กตรอน ไฟฟ้า คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า หรือวิธีอื่นใดในลักษณะคล้ายกัน ซึ่งรวมถึงการประยุกต์ใช้วิธีกา ...

Read More »
Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017
Scroll To Top