Home / Tag Archives: แนวข้อสอบพนักงานส่วนตำบล ชุดที่ 1

Tag Archives: แนวข้อสอบพนักงานส่วนตำบล ชุดที่ 1

Feed Subscription

แนวข้อสอบพนักงานส่วนตำบล ชุดที่ 3

แนวข้อสอบพนักงานส่วนตำบล    ชุดที่  3

พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลพ.ศ.2537ประกาศในพระราชกิจจานุเบกษา เมื่อใด และมีผลบังคับใช้เมื่อใด ก. 2  กุมภาพันธ์  2537 มีผลบังคับใช้ 2 พฤษภาคม 2537 ข. 2  มีนาคม  2537 มีผลบังคับใช้ 2  มีนาคม  2537 ค. 2  พฤศจิกายน  2537 มีผลบังคับใช้ 2 พฤศจิกายน 2537 ง. 2  ธันวาคม  2537 มีผลบังคับใช้ 2 ...

Read More »

แนวข้อสอบพนักงานส่วนตำบล ชุดที่ 2

แนวข้อสอบพนักงานส่วนตำบล    ชุดที่  2

1.กรณีในวันใดมีจำนวนเงินเกินอำนาจที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะเก็บรักษาไว้ได้จะต้องดำเนินการ อย่างไร ก. ให้นายก อบต.เก็บรักษาไว้ ในวันรุ่งขึ้นให้มอบให้เจ้าหน้าที่การเงินนำฝากธนาคาร ข. ให้หัวหน้าส่วนการคลังเก็บรักษาไว้ในวันรุ่งขึ้นให้ นำเงินฝากธนาคาร ค. ให้นำฝากให้เสร็จสินภายในวันนั้น ถ้าฝากในวันนั้น ...

Read More »

แนวข้อสอบพนักงานส่วนตำบล ชุดที่ 1

แนวข้อสอบพนักงานส่วนตำบล    ชุดที่  1

1.งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์การบริหารส่วนตำบลจัดทำเป็น ก. ข้อบังคับ                                                                           ข. ระเบียบ ค.ข้อบัญญัติ                                                                           ง. พระราชบัญญัติ ตอบ   ค.ข้อบัญญัติ   ข้อใดคือนิยามของ &# ...

Read More »
Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017
Scroll To Top